Δήλωσις
 

Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ & ΙΛΙΓΓΟΥ
 
 

MEDISUB-Ελληνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής
ΜΕDISUB

ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ
 
 
 
 

Κεντρικὴ Σελίς

Ear᾿ΩτοNoseΡινοThroatΛαρυγγολογία
Χειρουργικὴ Κεφαλῆς & Τραχήλου

Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου

Χειρουργὸς ὤτων, ρινός, λάρυγγος

Νοσοκομεῖο ΙΑΣΩ General

Μεσογείων 264

Χολαργὸς 155 62

Τηλ.: 210-6502-000, 697-444-2112, προσ. 210-7218-831Συνοπτικὸ Βιογραφικὸ Σημείωμα

῾Ο ἰατρὸς Αἴας-Θεόδωρος ᾿Αγγέλου Παπασταύρου γεννήθηκε στὴν Ἀθῆνα τῷ 1953, ὅπου καὶ συνεπλήρωσε τὶς ἐγκύκλιες καὶ βασικὲς πανεπιστημιακὲς σπουδές τῷ 1978 καὶ τὴν ἐκπαίδευσι στὴν εἰδικότητα τοῦ Χειρουργοῦ Ὤτων, Ρινός, Λάρυγγος τῷ 1984. Ἀνεκυρήχθη διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τῷ 1988.

Μετεκπαιδεύθηκε στὴν ὠτοχειρουργικὴ ἀπὸ ἐπιφανεῖς ὠτοχειρουργοὺς (Βερλετζίδης, Paparella, Parisier), στὴν κλινικὴ ἀκοολογία-νευρωτολογία (Lassmann, LIONS’ Hearing Center, Univ. of Minnesota), στὴν ἐνδοσκοπικὴ χειρουργικὴ τῶν παραρρινίων (Wigand καὶ Stammberger) καὶ τοῦ λάρυγγος (Wigand), καθὼς καὶ στὶς χειρουργικὲς ἐφαρμογὲς τῶν ἀκτίνων LASER (Wigand, Iro, Magriña).

Εχει συμμετάσχει σὲ πλῆθος σεμιναρίων συνεχιζομένης ἰατρικῆς ἐκ­παιδεύσεως (CME credits) στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν Εὐρώπη (ὠτοχειρουργική, πλαστικὴ χειρουργικὴ τοῦ προσώπου, φωνιατρική, κοχλιακὰ ἐμφυτεύματα, χειρουργικὴ κεφαλῆς καὶ τραχήλου, χειρουργικὲς ἐφαρ­μογὲς LASER, ραδιοσυχνοτήτων, ὑπερθερμικῆς ὀγκολογίας  κλπ). 

Διετέλεσε ἐπιμελητὴς ΩΡΛ κλινικῆς τοῦ νοσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» καὶ  διευθυντὴς τοῦ τμήματος ΩΡΛ τοῦ Κέντρου LASER & ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ποὺ λειτουργοῦσε παλαιότερα στὴν Κλινικὴ "ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ". Εἶναι ἱδρυτὴς του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-MEDISUB. Διετέλεσε ἐπίσης ἐπιστημονικὸς σύμβουλος τοῦ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, σύμβουλος τῆς ἑταιρείας παροχῆς ὠργανωμένων φροντίδων ὑγιείας TOTAL CARE NETWORK-TCN, μὲ ἀντικείμενο τὴ σχεδίασι τῶν ὑπηρεσιῶν ΩΡΛ ἐνδιαφέροντος, καὶ  συνεργάτης διαφόρων ἰδιωτικῶν νοσηλευτηρίων. ῞Ιδρυσε τὸ τμῆμα ΩΡΛ στὸ πρώην μαιευτήριο "ΗΡΑ", τὸ ὁποῖο μετεξελίχθηκε σὲ Γενική Κλινικὴ Χολαργοῦ "ΙΑΣΩ GENERAL", ὅπου κυρίως ἀσκεῖ τὴν δραστηριότητά του μέχρι σήμερα. Εἶναι ἐπὶ τοῦ παρόντος Γενικός Γραμματεὺς τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρίας Ὀγκολογικῆς Ὑπερθερμίας.

Εἶναι Διδάκτωρ τοῦ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ἑταῖρος του ΠΑΝΕ­ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MINNESOTA, μέλος τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΤΟ­ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ, τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, τῆς ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙ­ΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τῆς ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, τῆς ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μέλος ἐπὶ τιμῆ τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ, καὶ ἱδρυτικὸ μέλος τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ. 

Εἶναι σύμβουλος συντάξεως τοῦ περιοδικοῦ ΙΑΤΡΙΚΗ καὶ μέλος τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ διαδικτυακοῦ περιοδικοῦ Virtual Medical Worlds (VMW). Μέλος ἐπίσης τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς τῆςΕταιρείας Βλαστοκυττάρων StemHealth. Ἐπιστημονικὸς σύμβουλος τῆς ὁμάδος ἔργου διεθνοῦς ταξινομήσεως νοσημάτων (ICD-10). ῎Εχει περισσότερες ἀπὸ 60 ἀνακοινώσεις καὶ ἐργασίες σὲΕλληνικὰ καὶ Διεθνῆ συνέδρια καὶ σὲΕλληνικὰ καὶ ξένα ἐπιστημονικὰ περιοδικά

Τὰ τρέχοντα ἐπιστημονικὰ ἐνδιαφέροντά του εἶναι:

  • Οἱ μεταμοσχεύσεις ὀσφρυτικῶν βλαστοκυττάρων σὲ ἀσθενεῖς μὲ κακώσεις τοῦ νωτιαίου μυελοῦ (παραπληγία).
  • Τὰ ἀλλογενῆ ὑλικὰ ἀποκαταστάσεως ἱστικῶν ἐλλειμάτων (κολλαγονικὲς μεμβράνες, ὑδροξυαπατίτης κλπ).
  • Οἱ βιομοριακὲς ἐφαρμογὲς στὶς νεοπλασματικὲς καὶ νευροωτολογικὲς παθήσεις καὶ στὸ γῆρας.
  • Οἱ ἐφαρμογὲς τῆς ὑπερθερμίας στὴ θεραπεία τοῦ καρκίνου καὶ ἄλλων νοσημάτων.
  • Οἱ ἐφαρμογὲς καινοτομιῶν στὴν ᾿Ωτορινολαρυγγολογία.


Στὰ γενικότερα ἐνδιαφέροντά του περιλαμβάνονται ἡ μελέτη τῆς
ἀρχαίας ῾Ελληνικῆς Γραμματείας καὶ Γλώσσης, ἡ φυσικὴ ἀνθρωπολογία, ἡ κατάδυσι, οἱ πολεμικὲς τέχνες, ἡ σκοποβολὴ καὶ πολλὰ ἄλλα σπὸρ (ἀναρρίχησι, ποτάμια ἀθλήματα, ἐπιβίωσι στὸ φυσικὸ περιβάλλον  κλπ). Προωθεῖ τὴ χρῆσι τοῦ ποδηλάτου γιὰ καθημερινὲς μετακινήσεις, ὡς μέσου γιὰ τὴ βελτίωσι τῆς ὑγιείας, τὴν ἀποσυμφόρησι τῶν δρόμων καὶ τὴν πρόληψι τῆς περιβαλλοντικῆς ὑποβαθμίσεως. Συμμετέχει σὲ ἀνθρωπιστικὲς δραστηριότητες μέσῳ τῆς διεθνοῦς ὀργανώσεως λεσχῶν LIONS, ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀπὸ τὴν θέσι τοῦ προέδρου τῆς λέσχης LIONS Ἀθηνῶν «ΕΥΡΩΠΗ».


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ


Κεντρικὴ Σελίς

ΩΡΛ Περιοδικὰ στὸ Διαδίκτυο

Otolaryngology - Head and Neck Surgery
Laryngoscope
Annals of Otology, Rhinology, and Laryngology
Archives of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
Journal of Laryngology and Otology

῎Αλλοι Δικτυακοὶ Τόποι

Ψάξτε τὴν ᾿Ιατρικὴ Βιβλιογραφία (Medline)
Η κίνησι στοὺς δρόμους ΤΩΡΑ

 

Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

MEDISUB-Ελληνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής

ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ

Κεντρικὴ Σελίς

᾿Επικοινωνῆστε μαζί μας

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ, ΡΙΝΟΣ, ΛΑΡΥΓΓΟΣ