MEDISUB
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
HELLENIC  INSTITUTE  FOR  PREVENTIVE  UNDERWATER MEDICINE

Tηλ. 210-7218-831, 697-444-2112


ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΚΑΤΑΔΥTIKEΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Πληροφορίες & Συμβουλές

Ἐρώτησι
Γιατί δὲν ἐξισώνει τὸ ἕνα μου αὐτί;
Τὸ δεξί μου αὐτὶ ἐξισώνει τέλεια. Τὸ ἄλλο μοῦ δημιουργεῖ συχνὰ προβλήματα. Δοκίμασα τὴν ἀργὴ κάθοδο, τὴ συχνὴ ἐξίσωσι, τὴ μέθοδο μὲ τὴ γλῶσσα στὸν οὐρανίσκο, ἀλλὰ τίποτα. Τί μπορεῖ νὰ φταίῃ;

Ἀπάντησι
Ἡ ἀσύμμετρη ἐξίσωσι τῆς πιέσεως στὸ μέσο οὖς δὲν εἶναι ἀσυνήθιστο πρᾶγμα. Τὸ συχνότερο αἴτιο εἶναι μιὰ ἀνατομικὴ ἢ λειτουργικὴ ἀσυμμετρία στὸ μηχανισμό τοῦ στομίου τῆς σάλπιγγος, ποὺ ὑπάρχει σὲ διάφορο βαθμό, σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους. Σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωσι, τὸ μόνο ποὺ βοηθάει εἶναι ἡ πολὺ καλὴ ἐπίγνωσι τοῦ μηχανισμοῦ καὶ ἡ ἐκπαίδευσι στὴ μέθοδο ἐξισώσεως ποὺ ταιριάζει καλλίτερα στὸν συγκεκριμένο δύτη. Ἄλλα αἴτια εἶναι διάφορες μονόπλευρες ἢ ἁπλῶς ἀσύμμετρες παθολογικὲς καταστάσεις τῆς μύτης καὶ τῶν παραρρινίων κόλπων, ποὺ πρέπει νὰ διαγνωσθοῦν ἀπὸ τὸν γιατρό τῆς ἐμπιστοσύνης σου. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρω τὴν ἐκφύλισι τῆς κάτω κόγχης καὶ τὶς φλεγμονὲς τῶν παραρρινίων, ποὺ εἶναι τὰ συχνότερα. Τὰ περισσότερα αἴτια εἶναι ἰάσιμα. Ἡ παρακάτω εἰκόνα δείχνει ἕνα σπανιότατο αἴτιο: Φλεγμονῶδες κοκκίωμα μέσα στὸ φαρυγγικὸ στόμιο τῆς σάλπιγγος.
Κ=Οὐρὰ τῆς κόγχης
Υ=Μαλθακὴ ὑπερῴα
Φ=Φλεγμονῶδες κοκκίωμα
Τὸ βέλος δείχνει τὴ θέσι ὅπου ἔπρεπε νὰ φαίνεται τὸ στόμιο.
 Ἐρώτησι
Τώρα τελευταία ἐξισώνω ὡραία στὰ πρῶτα 20-30 λεπτά, καὶ μετὰ οἱ σάλπιγγες μπλοκάρουν. Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό;

Ἀπάντησι
Ἀναζητῆστε τὴν ἀπάντησι στὴ σελίδα γιὰ τὶς ρινίτιδες.

 Ἐρώτησι
Ὑπάρχουν κίνδυνοι ὅταν καταδυόμαστε στὰ ρηχά;
 
Ἀπάντησι
Γιὰ τοὺς ἐλεύθερους δῦτες: Ὑπάρχει ὁ ηὐξημένος κίνδυνος νὰ πάθουμε ὀξεία κώφωσι τῶν ἐλευθέρων δυτῶν, ἰδίως στὰ ρηχά καρτέρια. Γιὰ τὴν πρόληψι τῆς καταστάσεως αὐτῆς, τὸ
profil καταδύσεως ποὺ πρέπει νὰ ἀποφεύγεται εἶναι: Μικρὸ βάθος - Μεγάλος χρόνος ὑποβρυχίως – Μικρὸς χρόνος ἐπαναφορᾶς – Πολύωρο ψάρεμμα. Στὴν ἀρχὴ ὁ δύτης νομίζει ὅτι τοῦ ἔχει μπῆ νερὸ στὸ αὐτί, καὶ γι’ αὐτὸ καθυστερεῖ νὰ ζητήσῃ τὴ βοήθεια ποὺ χρειάζεται ἀμέσως.

Γιὰ τοὺς αὐτοδῦτες: Πνευμονικὸ βαρότραυμα ἀνόδου ἔχω δεῖ καὶ ἀπὸ τὸ βάθος τῶν 1.20 μέτρων, καὶ μάλιστα μὲ θῦμα ἕνα καλὸ ἐπαγγελματία, προπονητή καὶ φίλο. Νόσος τῶν δυτῶν μπορεῖ νὰ συμβῇ σὲ παρατεταμένες καὶ ἐπανειλημένες ρηχὲς καταδύσεις (πχ γιὰ ὀστρακαλιεία), ἰδίως στὶς καταδύσεις τύπου yo-yo, καὶ ἀκόμη χειρότερα ἂν προστεθοῦν καὶ παράγοντες ὅπως πτῆσι ἀμέσως μετά, ἀλκοόλ πρὶν ἢ μετά, κόπωσι κλπ. Ἡ παράδοξη ἐμβολὴ μπορεῖ νὰ συμβῇ σὲ κάθε βάθος, ἀρκεῖ νὰ συντρέχουν οἱ εἰδικοὶ λόγοι, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἀνατομία τῆς καρδιᾶς.

Ἐρώτησι
Μπορεῖ ἡ νόσος τῶν δυτῶν νὰ προκαλέσῃ πόνους στὰ ὀστᾶ μετὰ ἀπὸ χρόνια;

Ἀπάντησι

Μπορεῖ, ὄχι ὅμως μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐνεργοῦ νόσου τῆς ἀποσυμπιέσεως, ἀλλὰ μιᾶς ἐπιπλοκῆς της, ποὺ λέγεται ἄσηπτος ὀστικὴ νέκρωσις, καὶ συμβαίνει κυρίως σὲ μεγάλες ἀρθρώσεις. Ἡ διάγνωσι εἶναι εὔκολη καὶ ἡ θεραπεία συνήθως γίνεται μὲ ἀντικατάστασι τῆς ἀρθρώσεως.Ἐρώτησι
Μπορῶ νὰ καταδύωμαι μὲ φακοὺς ἐπαφῆς;

Ἀπάντησι
Ναί, ἀλλὰ ἔχοντας ἐπίγνωσι ὅτι στὰ μάτια ὑπάρχει ξένο σῶμα. Ἀσφαλέστεροι θεωροῦνται οἱ μαλακοὶ φακοί, διότι δὲν μποροῦν νὰ τραυματίσουν. Ὅμως τὸ ὑλικό τους εἶναι μικροπορῶδες, καὶ γι’ αὐτὸ μολύνονται εὔκολα στὸ θαλάσσιο περιβάλλον, συνεπῶς μπορεῖ νὰ μολύνουν καὶ τὸ μάτι. Αὐτὸ προλαμβάνεται μὲ μαλακοὺς φακοὺς μιᾶς χρήσεως (ἐφ’ ὅσον ἐπιμένετε στοὺς φακούς). Οἱ φακοὶ χάνονται λιγότερο εὔκολα, ὅταν φορᾶμε ἐφαρμοστὲς μάσκες μικροῦ ὄγκου.Ἐρώτησι
Ἐπιτρέπεται ἡ κατάδυσι ὅταν ὑπάρχῃ χρόνια ἱγμορεῖτις;

Ἀπάντησι
Σὲ πολλὲς περιπτώσεις ὄχι μόνο ἐπιτρέπεται, ἀλλὰ ἀποτελεῖ καὶ ἐξαιρετικό τρόπο προσωρινῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν παροξύνσεων. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ συγκεκριμένος δύτης μπορεῖ νὰ παθαίνῃ ὀξεία ἱγμορείτιδα πολὺ λιγότερο συχνά. Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό; Κατὰ τὴν κάθοδο ἐπικρατοῦν σταδιακὰ στὸ ἱγμόρειο ὑπερβαρικὲς συνθῆκες, οἱ ὁποῖες εἶναι ἐχθρικὲς γιὰ τὰ μικρόβια τῆς ἱγμορείτιδος, διότι τὸ περιεχόμενο στὸν ἀέρα ὀξυγόνο καθίσταται ὑπερβαρικό. Κατὰ τὴν ἀνάδυσι, ὅπως ἐκτόνώνεται πρὸς τὰ ἔξω ὁ ἀέρας ποὺ εἶχε προηγουμένως συμπιεσθῆ, παρασύρονται πρὸς τὰ ἔξω βλέννες, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ἱγμόρειο νὰ καθαρίζεται. Ἂν μάλιστα εἶχε περάσει μέσα καὶ θαλασσινὸ νερό, τότε εἴχαμε καὶ μία «δωρεὰν πλῦσι»!
Προϋπόθεσι γιὰ νὰ ἐπιτρέπεται ἡ κατάδυσι: Οἱ παθολογία ποὺ ὑπάρχει στὸ ἱγμόρειο πρέπει νὰ μήν ἔχῃ ἐπηρεάσει τὸ στόμιό του. Ἂν τὸ στόμιο εἶναι ἐπηρεασμένο, ἡ κατάδυσι ἀπαγορεύεται ἀπολύτως, διότι δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ ἐξίσωσι τῆς πιέσεως. Γιὰ καλλίτερη κατανόησι, παρατηρῆστε τὴν παρακάτω ὑπολογιστικὴ τομογραφία:

Στὴν προκειμένη περίπτωσι, τὸ στόμιο τοῦ ΑΡ ἱγμορείου ἐμποδίζεται ἀπὸ μέσα πρὸς τὰ ἔξω, ἐνῷ τοῦ ΔΕ ἐμποδίζεται ὁλοσχερῶς. Σὲ περίπτωσι καταδύσεως, τὸ μέν ΔΕ ἱγμόρειο θὰ ὑποστῇ βαρότραυμα καθόδου, τὸ δέ ΑΡ, ἀνόδου.

Ἐρώτησι
Τί πρέπει ν
ὰ προσέχῃ κανείς, ὥστε ἡ ἐξίσωσι πιέσεως τῶν αὐτιῶν νὰ γίνεται πιὸ εὔκολα;

Ἀπάντησι
Κάνουμε μερικὲς δοκιμαστικὲς ἐξισώσεις ἀπὸ πρίν. Ἔτσι σιγουρευόμαστε ὅτι κατ’ ἀρχὴν δὲν ἔχουμε πρόβλημα. Ἐξισώνουμε προληπτικά, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια, καὶ προχωροῦμε πρὸς τὰ κάτω μὲ «προκαταβολὲς» ἐξισώσεως. Αὐτὸ τὸ «ἔξοδο» ἀέρος ἀνήκει στὰ ἀπαραίτητα. Ἡ οἰκονομία ἀέρος νὰ γίνεται ἀπ’ ἀλλοῦ, πχ χαλαρώνοντας τὸ ἄγχος μας, πλανάροντας μὲ λιγότερες κινήσεις κλπ.
Ὁ χρυσὸς κανόνας ἀπαιτεῖ ὁπωσδήποτε μιὰ ἐξίσωσι κάθε δύο μέτρα.
Ἡ ἐξίσωσι δὲν θέλει δύναμι, ἀλλὰ τέχνη. Μὲ δύναμι τὸ στόμιο τῆς σάλπιγγος σφίγγει περισσότερο, ἐμποδίζοντας τελικὰ τὴν ἐξίσωσι.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς κινήσεις ποὺ παραδοσιακὰ κάνουμε γιὰ νὰ ἐξισώσουμε, ἡ ἔκτασι τοῦ αὐχένος βοηθᾷ σημαντικά, ὅπως καὶ ἡ κατάδυσι σὲ ὀρθία στάσι (αὐτὸ ὅμως δὲν γίνεται στὴν κανονικὴ ἐλεύθερη κατάδυσι).
Ἡ κάθοδος νὰ μὴν εἶναι ὑπερβολικὰ γρήγορη.
Ἂν πονᾶμε, σταματᾶμε. Συχνὰ βοηθᾷ ἂν ἀνέβουμε λίγο ρηχότερα, καὶ ξαναπροσπαθήσουμε (δυστυχῶς οὔτε αὐτὸ γίνεται στὴν ἐλεύθερη κατάδυσι).
Τὸ μπλοκάρισμα στὴν ἄνοδο ὀφείλεται συνήθως σὲ κακὴ ἐξίσωσι στὴν κάθοδο. Πολὺ σπανίως ὀφείλεται σὲ ἄλλη παθολογία.
Μὴν ἀφήνεται νερὰ νὰ μαζεύωνται μέσα στὴ μάσκα, διότι ἔτσι αὐξάνει ἡ παραγωγὴ βλέννης στὴ μύτη.Ἐρώτησι
Μπορεῖ κανεὶς νὰ γυμνάσῃ τις Εὐσταχιανές του, καὶ πῶς;

Ἀπάντησι
Δὲν μπορεῖ. Οἱ ἄσκοπες ἐξισώσεις στὴν ἐπιφάνεια, τὸ μάσημα τσίχλας, ἡ χρῆσι καὶ κατάχρησι ἀποσυμφορητικῶν, ἡ συμπίεςσι τῶν αὐτιῶν μὲ κατάδυσι χωρὶς ἐξίσωσι γιὰ νὰ συνηθίζουν, καὶ ἄλλα τέτοια, εἶναι ἁπλῶς δοξασίες ποὺ ἀκούγονται σὲ παρέες ἀρχαρίων καὶ ἀπελπισμένων.
Ἡ ἀνάπτυξι ὑδροβιότητος καὶ ἄρτιας τεχνικῆς εἶναι μονόδρομος.
 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΥΤΩΝ

᾿Επικοινωνστε μαζί μας

 
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "MEDISUB" (βρίσκεσθε εδῶ)
Ἡ Εὐσταχιανὴ Σάλπιγγα
Βαρηκοΐα & Κατάδυσι

Ἴλιγγος & Κατάδυσι

Πνευμονικὸ Βαρότραυμα
Πότε ἀπαγορεύεται ἡ κατάδυσι

 ***
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

Συγκοινωνίες καὶ Χῶρος Σταθμεύσεως

***
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ"
ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΛ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ρινίτιδες


 

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
         

Ἐπικοινωνία


210-6502000,  697-444-2112

DIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESA